Onze kwaliteit houdt u mobiel...

Vorige Volgende
  • Streamer #1
  • Streamer #2
  • Streamer #3

Privacybeleid

Privacybeleid Autobedrijf Weerheim

Autobedrijf Weerheim hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we een duidelijke uitleg geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autobedrijf Weerheim houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– wij vragen om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
Als bedrijf zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van ons privacybeleid, vragen, opmerkingen, klachten of tips heeft waarderen het het enorm als u hierover contact met ons opneemt.

Autobedrijf Weerheim
Haantje 17
2288 CV RIJSWIJK
015-2146328

Welke gegevens kunnen wij van u vragen?
– Naam en adres
– Telefoonnummer(s)
– E-mail
– Kenteken en/of overige voertuiggegevens
– geboortedatum

Waarvoor kunnen uw gegevens worden gebruikt?
Als u uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt kunnen deze worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Algemene administratieve doeleinden die die primair nodig zijn voor de bedrijfsvoering
– Cummunicatie over de opdracht en/of uitnodigingen alsmede het versturen van facturen (betalings)herinneringen en felicitaties
– Het aangaan van overeenkomsten
– Informatievoorziening met betrekking tot belangrijke zaken aangaande uw voertuig eventueel door middel van algemene nieuwsbrieven en/of gerichte contacten

Verstrekking aan derden
Om uw privacy te waarborgen worden uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken anders dan op uw verzoek, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf Weerheim niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
– Al onze mederwerkers zijn geinformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens en zijn zich bewust van de geheimhouding daarvan
– Al onze systemen zijn beveiligd door middel van wachtwoorden
– Wij maken back-ups van uw gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
– Alle maatregelen worden regelmatig gestest en geevalueerd

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u ontevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u vriendelijk hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

bla
Vanaf nu zijn wij ook altijd via Whatsapp te bereiken:
06-83153131